מה תרצו לשאול?

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "שאל את עזרא"  (askezra.co.il)

1.      תנאי שימוש אלה כתובים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
2.      השימוש באתר "שאל את עזרא" (להלן "האתר") ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, לאחר שקראת אותם בקפידה.
3.      תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי גלישה אחר, כדוגמת טלפון סלולרי, מחשב כף יד או טרמינל.
4.      מפעילי האתר שומרים לעצמם הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתם וללא קבלת הסכמה מן המשתמש.
5.      עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין השימוש באתר. השימוש באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
6.      אתר "שאל את עזרא" הינו מדור שאלות ותשובות של אתר ביזנספדיה. האתר הוא נקודת מפגש למשתמשים שואלים ומשתמשים משיבים. באתר ניתן להעלות שאלות בנושאים הקשורים לניהול עסקים ובכלל זה: חשבונאות, שכר, מיסים, פנסיה, יזמות וכיוב'.
7. האתר מאפשר למשתמשיו לשאול שאלות ולהזין ולפרסם תשובות שהם חיברו. המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה על-פי רוב חשוף לכלל משתמשי האינטרנט, והינו על אחריותך הבלעדית.
8.      האתר בכללותו, כולל המידע המופיע בו התוכנה המיישמת אותו, והחומר הנגיש ממנו מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (As-Is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות של התכנים והמידע באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם, תועלתם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום מידע מטעמך באתר. השימוש באתר נעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
9. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר ו/או על המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות מידע המתפרסם על-ידי צדדים שלישיים.
10. אין לראות בתוכן המופיע באתר, ובכלל זה תוכן המשתמשים באתר, לרבות התשובות לשאלות שהועלו על-ידי משתמשי האתר, כתוכן בדוק ומהימן ואין להתייחס אליו ככזה. הנהלת האתר אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו של המידע ובכלל זה תשובות הגולשים. מידע מן הסוג המתפרסם באתר אינו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
11. אין התחייבות כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי אתר "שאל את עזרא" לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך.
12. אין לפרסם באתר מידע מכל סוג שהוא, שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
13.  מערכת השאלות ותשובות באתר היא מערכת אוטומטית. מפעילי האתר אינם מנטרים ואינם בודקים את כל המידע המועלה לאתר ואינם יכולים לבדוק ולנטר את כל מידע המועלה לאתר.
14.  בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעילי האתר מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או במשתמע לגבי המידע והחומר המצוי באתר ולגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
15.  מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעיל האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
16.  בשום מקרה מפעיל האתר ו/או ספקיו ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
17. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני המסחר, סודות המסחריים, שיטות ותהליכי עבודה,  וכל זכות אחרת הינם רכושה של הנהלת האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אשר הנהלת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין היתר על המידע, הכתבות, הצילומים, התכנים, העיצוב הגראפי, הנתונים ועיבודם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
18. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו לרבות סימני מסחר, תמונות, צילומים, טקסטים וקוד מחשב מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובנתונים המתפרסמים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
19. סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכן שם המתחם (Domain name) של האתר – הם כולם רכושם של הנהלת האתר בלבד. אין להשתמש בהם בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
20. כאשר אתה מוסר מידע, המיועד לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה להנהלת האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לבצע בפומבי ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך, באתרים "שאל את עזרא", "ביזנספדיה" ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל"שאל את עזרא" או יחליפו וכן בכל פרסום אחר נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
21. חל איסור חמור להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, שנועדו לשם חיפוש סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים מהאתר לשם יצירת העתק, מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. האמור לעיל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המפנים משתמשים אל האתר.
22.  השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
23.  אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מדינת ישראל.
24.  אתה מסכים לשפות ולפצות את מפעילי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, תשלום או אבדן רווח שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
25.  האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעילי האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם.
26.  מפעילי האתר רשאים לפי שיקול דעתם, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדם סעדים כלשהם.
27.  הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.
28.  על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א –  1970  בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.